معرفی ژان بودریار توسط مترجم کتاب های بودریار، جناب اقای پیروز ایزدی

در این پست به طور خلاصه می خواهیم به شما ژان بودریار اندیشمند فرانسوی را معرفی کنیم و در یک پست اختصاصی، به بررسی آثار وی می پردازیم

این مقدمه توسط اقای پیروز ایزدی مترجم کتاب های ژآن بودریار تهیه شده و از ایشان به خاطر این متن ارزشمند،بسیار ممنونیم

تأملی بر اندیشه های ژان بودریار

ژان بودریار (٢٠٠٧- ١٩٣٠) اندیشمند فرانسوی، در طول دوران فعالیت های علمی خود، با الهام از دیدگاه های نئو مارکسیستی، مکاتب نشانه شناسی و سپس رویکردی پسامدرنیستی، نظرات خود را در خصوص نحوه کارکرد جامعه در روزگار کنونی ارائه داد.

در سپهر فکری بودریار، مصرف جایگاهی ویژه دارد؛ در حالی که از دیدگاه مارکس، تولید موتور محرکه سرمایه داری است، بودریار معتقد است که اینک مصرف این نقش را بر عهده دارد. همچنین، بودریار، در چارچوب نظریه های نشانه شناسی، مفهوم نشانه ای کالا را مطرح می کند و بر این باور است که هر فرد از طریق اشیا به جستجوی جایگاه خود در نظام اجتماعی می پردازد. بر این اساس، می توان اشیا یا کالاهای مصرفی را مجموعه ای از نشانه ها در نظر گرفت که موجب ایجاد تمایز در میان افراد می شوند. در نتیجه، می توان گفت که آنها می توانند نقشی عمده در شکل گیری رفتار افراد داشته باشند. به تعبیری، می توان گفت که کالاهای مصرفی یا اشیا شبکه ای از دال های شناور را تشکیل می دهند که توان نامحدودی در برانگیختن امیال مردم دارند. بودریار در دوره دوم فعالیت های علمی خود، رویکردی پسا مدرنیستی در پیش گرفت که عمدتاً مبتنی بر نمادشناسی و در نتیجه، تبلیغات، رسانه ها و شبکه های ارتباطی است. در این چارچوب، ارزش مصرفی کالاها و الزامات تولید، جای خود را به مدل ها، رمزها، تمثال ها، و به طور کلی فراواقعیت می دهند. در حقیقت، مبنای اندیشه های بودریاربر بازنمایی واقعیت توسط نشانه ها استوار است که این امر از مراتبی برخوردارست که بازنمایی وفادارانه آغاز می گردد و در مراحل بعدی، به تحریف واقعیت، ادعای دروغین بازنمایی واقعیت و وانموده صرف می رسد که در آن هیچ گونه رابطه ای با واقعیت قابل تصور نیست. به عبارتی، در اینجا به جای تجربه مستقیم مدلول یک رویداد، با نمادها سر و کار داریم. در این شرایط، از هر چیزی صورتی خیالی ساخته می شود که واقعیت خارجی ندارد و در واقع، مرز بین واقعیت و خیال از میان می رود. از پیامدهای این امر این است که دیگر تمایزی بین حقیقت و نادرستی و نیز میان فضای عمومی و حریم خصوصی نمی توان قائل شد. در اینجا، واقعیت محصول دستورالعمل ها، قراردادها، بازی های زبانی یا نظام های معنابخش است. از منظری دیگر، واقعیت نه در تماس با جهان خارج بلکه از صفحه تلویزیون بر ما نمایانده می شود. بر همین اساس بود که بودریار ادعا کرد که جنگ دوم خلیج فارس، در عالم واقعیت، اصلاً روی نداده است